KOSTEN & ERELONEN

ERELONEN

Krachtens artikel 446ter van het Gerechtelijke Wetboek, bepalen advocaten zelf hun erelonen binnen de perken van een billijke gematigdheid. De erelonen kunnen schommelen naargelang:

  • de omvang van de uitgevoerde taken
  • het bedrag van de belangen in kwestie
  • de moeilijkheidsgraad van het optreden
  • de technische aard of het speciale karakter van de behandelde zaken
  • het resultaat
  • de urgentie

De erelonen kunnen worden bepaald naargelang:

  • de zaak, de complexiteit ervan, de eventuele urgentie, de ervaring van de advocaat en/of het verkregen resultaat
  • op basis van een uurloon dat schommelt naargelang de aard en het gewicht van het dossier, de specialisatie van de advocaat die ermee wordt belast, de complexiteit van het geschil en de urgentie van het optreden
  • op basis van een gemengd stelsel, namelijk een uurtarief dat wordt aangevuld met een percentage in verband met de waarde van het geschil.

Bij een succesvolle afloop, wordt er ook een resultaatshonorarium (success fee) toegepast, dat bestaat uit een percentage van de bedragen die de cliënt terugwint of die hij uitspaart aan het einde van een proces of een onderhandelde overeenkomst.

Zodra het dossier is aanvaard, worden de erelonen duidelijk en schriftelijke meegedeeld aan de cliënt.

Sinds 1 januari 2014 is er op de staten van erelonen en kosten 21 % BTW verschuldigd.

DE KOSTEN

Naast de erelonen, worden ook de tijdens het uitvoeren van onze opdracht gemaakte kosten aangerekend aan de cliënt. Het gaat meer bepaald om de kosten voor het openen van een dossier, het typen, de briefwisseling, de fotokopies en de verplaatsingen. De cliënt wordt bij het openen van het dossier uitdrukkelijk geïnformeerd over die kosten.

DE VOORSCHOTTEN

In het kader van het beheer van uw dossier moeten er ook sommige speciale kosten worden gemaakt: gerechts‑, deurwaarders‑ en vertaalkosten, alsook de erelonen van deskundigen. Dat zijn voorschotten. In de mate van het mogelijke zullen die kosten u onmiddellijk worden aangerekend door de betrokkene. Indien ze door het kantoor worden voorgeschoten, zullen ze altijd tegen kostprijs worden aangerekend.

DE PROVISIES

Naargelang de evolutie van het dossier zal er aan de cliënt provisie worden gevraagd voor reeds geleverde en/of nog te leveren prestaties. Aan het einde van het optreden, zal het kantoor een samenvattende lijst van de erelonen en kosten opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds betaalde provisies.